Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dne 6. října 2022 výzvu k předkládání žádostí o podporu č. 3 v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.2. Národní plán na posílení onkologické prevence a péče.

Předmětem výzvy je podpora předem definovaného projektu s názvem „Vybudování českého onkologického institutu – Motolského onkologického centra“.

Účelem projektu je koncentrace onkologické léčby v regionu Prahy, která bude realizována s cílem:

  • vybudování samostatného komplexního centra zaměřeného na prevenci, diagnostiku, léčbu a výzkum v onkologii;
  • očekávaného výrazného zlepšení „cesty pacienta“ při diagnostické fázi onkologického onemocnění;
  • koncentrace potřebného objemu onkologické péče;
  • integrace klinického výzkumu;
  • integrace Centra preventivní onkologie pro zdravé klienty i onkologické pacienty s komplexním preventivním programem;
  • zapojení do programu pregraduální výuky, výuky v doktorském studijním programu a do specializačního vzdělávání;
  • udržení certifikace „Comprehensive Cancer Centre“.

Oprávněným žadatelem výzvy je Fakultní nemocnice v Motole.

Termín ukončení příjmu žádosti je stanoven na 30. listopadu 2022.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádostí o podporu č. 3 a v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce komponent 6.1 a 6.2 Národního plánu obnovy a Specifických pravidlech pro 3. výzvu.

Žádost bude podána v rámci Informačního systému IS KP 2014+.

Individuální konzultace před podáním žádosti poskytne: Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor evropských fondů a investičního rozvoje, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.  Kontaktní osobou je: Ing. Linda Nevšímalová, garantka výzvy, tel.: +420 224 972 128, e-mail: linda.nevsimalova@mzcr.cz a npo@mzcr.cz.

Více na: https://www.mzcr.cz/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-podporu-v-ramci-narodniho-planu-obnovy-c-3-s-nazvem-vybudovani-ceskeho-onkologickeho-institutu-motolskeho-onkologickeho-centra/