Pojmy jsou řazeny abecedně podle počátečního písmene – rozklikněte nabídku. 

Odborný Garant lexikonu:

Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Předseda sekce Podpůrné léčby České onkologické společnosti
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

A

Alopecie ztráta vlasů

C

Cesta pacienta jednoduchý návod, který slouží pacientovi s danou diagnózou, jak se orientovat v jednotlivých krocích prevence a léčby daného onemocnění

COP centrum onkologické prevence

CRPC Castration Resistant Prostate Cancer – situace u rakoviny prostaty, kdy se onemocnění opět aktivuje i přes dosažení nízké hladiny testosteronu pomocí původně zahájené androgenní deprivační terapie

Cytostatika léky používané k léčbě zhoubných nádorů, tlumí růst nádorových buněk = chemoterapie

D

Diferenciace – označení, jak jsou nádorové buňky vyzrálé, či nikoliv, tzv. grade (stupeň vyzrání)

DRE Digital Rectal   Examination – vyšetření prostaty prstem cestou přes rektum (konečník).  Prostata je umístěna přímo pod močovým měchýřem a prakticky těsně před přední stěnou konečníku. Vzhledem k tomu, že se nachází pouze několik milimetrů od rekta, lékař ji může snadno nahmatat zavedením prstu do konečníku pacienta. 

Druhý odborný názor second opinion – názor jiného lékaře na stav a způsob léčení nemoci

E

Echokardiografie – ultrazvukové vyšetření srdce

Exenterace axily – operační odstranění lymfatických uzlin z podpaží

G

Gleasonovo score – Gleasonův systém hodnocení se používá k hodnocení vyzrálosti (diferenciace) a potažmo agresivity rakoviny prostaty při mikroskopickém vyšetření vzorků z biopsie prostaty, stupnice 1 až 10 (1 je nejméně riziková, 10 nejvíce)

H

Hematotoxicita – poškození krvetvorby onkologickou léčbou s nejčastěji snížením počtu krvinek

Histologie – mikroskopický rozbor struktury odebrané tkáně z prsu

Hormonální terapie – ADT – Androgenní Deprivační Terapie – podávání léků snižujících hladinu testosteronu v těle s cílem zastavit nebo zpomalit růst nádoru

HPV – human papilomavirus – lidský papilomavirus

HPV DNA test – díky analýze DNA ze stěru děložního čípku je možno přesně určit přítomnost či nepřítomnost viru HPV (lidského papilomaviru)

Hyperplasie prostaty – benigní hyperplasie – nezhoubné zvětšení prostaty

CH

Chemoterapie – onkologická léčba chemickými látkami – cytostatiky

I

Imunohistochemie – vyšetření tkáně, kdy se prokazuje přítomnost např. estrogenových receptorů na povrchu nádorových buněk

Incidence – výskyt – počet nově vzniklých případů onkologického onemocnění ve vybrané populaci za jeden rok

Index tělesné hmotnosti – BMI – Body Mass Index – číslo používané jako indikátor podváhy, normální tělesné hmotnosti, nadváhy a obezity, umožňující statistické porovnávání tělesné hmotnosti lidí s různou výškou

K

Kancerogen – látka schopná vyvolat onkologické onemocnění

Kardiotoxicita – poškození srdce vlivem onkologické léčby

KOC komplexní onkologické centrum

Konizace – malý gynekologický výkon, během kterého se odstraní část děložního hrdla

Kortikoidy – hormonální léčiva se silným protizánětlivým a protialergickým účinkem a se stejným účinkem, jako mají přirozené hormony kůry nadledvin

M

Mastektomie – chirurgické odstranění prsu

Mortalita – úmrtnost – počet úmrtí na určité onemocnění ve vybrané populaci za jeden rok

MRI – magnetická resonance, z anglického magnetic resonance imaging

Multidisciplinární tým – tým složený z odborníků různých specializací (chirurg, klinický onkolog, paliatr, psycholog, nutricionista a další)

N

Neurotoxicita – poškození nervů nebo mozku a míchy vlivem onkologické léčby

Neutropenie – nedostatek neutrofilů v krvi (neutrofily jsou druhem leukocytů – bílých krvinek)

O

Onkomarker – látka, kterou lze u některých nádorů prokázat a sledovat průběžně v krvi pacientů

P

Parestézie – porucha čití, nebo změna citlivosti, často i s projevy mravenčení a brnění nejčastěji v oblasti prstů, dlaní, plosek nohou

PET / CT – pozitronová emisní tomografie – počítačová tomografie – neinvazivní diagnostická zobrazovací technika

R

Remise – stav ústupu onkologické nemoci 

Restagingová vyšetření – kontrolní přešetření vývoje nemoci , např. CT

ROC regionální onkologické centrum

S

Scintigrafie kostí – radioizotopové vyšetření kostí k vyloučení jejich metastatického postižení

Sentinelová uzlina – první spádová lymfatická uzlina v daném směru od nádoru (např. sentinelová uzlina z prsu bývá nejčastěji v podpaží)

Setrony – silné léky proti nevolnosti a zvracení 

Staging – určení rozsahu nádoru a případných metastáz pomocí zobrazovacích vyšetření (rentgen, sono, CT, magnetická rezonace, aj.). Rozsah nádorového onemocnění se pak nejčastěji zapisuje v systému TNM (T = tumor, N = nodes = uzliny, M = metastázy)

T

Trachelektomie – chirurgický zákrok, při kterém je odstraněno děložní hrdlo. Jedná se o operační výkon zachovávající fertilitu, neboli možnost těhotenství

Tromboembolismus – stav, při kterém dojde ke vzniku krevní sraženiny v žíle nejčastěji dolních končetin a zároveň uvolnění a zanesení sraženiny nejčastěji do plic

U

Uroflowmetrie – urodynamická vyšetřovací metoda hodnotící vyprazdňování močového měchýře a intenzitu průtoku moče v závislosti na čase

V

Vnější radioterapie – EBRT – External Beam Radiotherapy – ozařování prostaty paprsky fotonů nebo protonů ze zdroje záření umístěného mimo tělo pacienta

Stáhněte si průvodce CESTA PACIENTA k diagnóze, která vás zajímá

X